Materialus mokslas nesėkmingai stengiasi atrasti kūrinijos šaltinį. Bet faktas yra tas, kad pirminis ir vienintelis visa ko kas buvo, yra ir bus šaltinis, yra Dievas. Šis pirminis šaltinis yra autoritetingai, argumentuotai bei racionaliai paaiškintas puikiojoje Šrimad Bhagavatam.

Šrimad Bhagavatam yra transcendentinis mokslas ne tik pirminiam visa ko šaltiniui pažinti, suvokti, kas mus su Juo sieja. Ji pasakoja nepaprastas istorijas apie didžius bhaktus, tiesiogiai bendravusius su Dievo Asmeniu. Tai galingas skaitinys, padėsiantis skaitytojui pažinti Dievą.

Šrimad Bhagavatam sudaro dvylika giesmių. Ji prasideda nuo apibūdinimo, kas yra pirminė priežastis. Pirmosiose devyniose giesmėse padedama nuosekliai suvokti Dievą ir pasiekti aukščiausią jopažinimo pakopą. Šią transecendentinės išminties knygą siūloma skaityti nuosekliai, puslapis po puslapio, nesistengiant paskubomis ją perėgti, kaip tai daroma skaitant įprastas knygas. paskutinės giesmes galima suprasti tik perskaičius prieš tai buvusias.

1 giesmė „Kūrimas“, 2 dalis (iš viso 12 giesmių)
Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 542 puslapiai